Szlanta

kancelaria adwokacka

Posiadamy praktykę zawodową od 1980 r. Od 2013 roku także w ramach filii w centrum Warszawy. Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw,
jak również osób fizycznych.

Od 2004 roku jesteśmy członkiem prestiżowego Business Center Club.

business-centre-club-logo-cropped

 

oferta

prawo cywilne

Oferujemy naszym Klientom naszą wiedzę oraz bogate doświadczenie z zakresu tematyki prawa cywilnego.

Sporządzamy oraz weryfikujemy wszelkiego rodzaju umowy. Przygotowujemy opinie prawne oraz porozumienia opierając się na przedstawionym przez Zleceniodawcę stanie faktycznym oraz obowiązujące przepisy prawa.

W sprawach wymagających wystąpienia na drogę postępowania sądowego: przygotowujemy stosowne wezwania, pozwy, wnioski, środki odwoławcze oraz inne pisma procesowe. Dysponujemy uprawnieniami do reprezentowania naszych Klientów na każdym etapie postępowania;
zarówno przed sądem I instancji, sądem odwoławczym, a w szczególnych sytuacjach także przed Sądem Najwyższym.

Naszym Mocodawcom oferujemy kompleksową pomoc w sprawach związanych ze spadkobraniem.

Doradzamy w kwestiach aspektów prawnych ważności sporządzania testamentów, zapisów oraz poleceń.
Na życzenie Mocodawcy przygotowujemy również projekty testamentów.

Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniu nieprocesowym: w sprawach o stwierdzenie nabycia czy dział spadku,
ale również w postępowaniu procesowym: w sprawach o zachowek czy unieważnienie testamentu.
W zależności od pozycji procesowej Klienta; sporządzamy odpowiednie wnioski, pozwy oraz środki odwoławcze.

Naszym Mocodawcom oferujemy wsparcie w kwestiach dotyczących prawnych aspektów relacji rodzinnych. Świadczymy pomoc prawną w sprawach o rozwód i separację.

Nie podejmujemy żadnych decyzji za Klienta, jednakże, opierając się na naszym doświadczeniu, służymy wsparciem informując
o przewidywanym przebiegu procesu jak i jego ewentualnych konsekwencjach prawnych. W zależności od rodzaju postępowania:
przygotowujemy pozwy, wnioski, oraz stosowne pisma procesowe.

Podejmujemy się również spraw związanych z podziałem majątku wspólnego byłych małżonków.

Świadczymy pomoc w zakresie spraw dotyczących nieruchomości, w szczególności: w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, oraz w sprawach
z zakresu postępowania wieczysto-księgowego.

Formułujemy wnioski o wszczęcie egzekucji, wnioski o udzielenie zabezpieczenia, powództwa przeciw-egzekucyjne jak również skargi
na czynności komornika.

prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę spółek prawa handlowego. Pomagamy w wyborze optymalnej formy organizacyjno-prawnej, sporządzeniu statutu oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oferujemy możliwość stałej obsługi prawnej i doradztwa w okresie bieżącego funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed sądami rejestrowymi. Sporządzamy stosowne wnioski, doradzamy także w procesach łączenia, przekształcenia i podziału spółek.

Wspieramy naszych Klientów w negocjacjach z kontrahentami. Opiniujemy oraz sporządzamy wszelkiego rodzaju umowy, regulaminy
oraz porozumienia. W oparciu o przedstawione dokumenty doradzamy w planowanych działaniach oraz inwestycjach wskazując możliwe zagrożenia oraz najkorzystniejsze rozwiązania.

Dla potrzeb naszych Klientów przygotowujemy szczegółowe opinie prawne. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń na drodze sądowej: sporządzamy wezwania do zapłaty, pozwy, wnioski oraz inne pisma procesowe.

prawo karne

Zapewniamy reprezentację na każdym etapie postępowania karnego.

Począwszy od etapu samego zatrzymania przez postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed sądem I instancji, instancje odwoławcze,
aż po ewentualne postępowanie wykonawcze.

Stosownie do zaawansowania procesu sporządzamy odpowiednie wnioski, zażalenia, apelacje, jak również skargi kasacyjne.

Dysponujemy szerokim doświadczeniem w sprawach dotyczących odpowiedzialności z tytułu:
– wypadków drogowych,
– błędu w sztuce lekarskiej.

W dochodzeniu swoich praw i roszczeń wspieramy również działania pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych.

Formułujemy m.in. : zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatne jak i subsydiarne akty oskarżenia, środki odwoławcze (zażalenia/apelacje) i inne pisma procesowe.

W imieniu naszych Klientów uczestniczymy we wszystkich czynnościach zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw wytaczanych przeciwko osobom wchodzącym w skład organów spółek kapitałowych.
Zapewniamy pomoc w przypadku m.in.: oskarżeń o działania na szkodę spółki, przestępstwa niegospodarności, jak również w sprawach
objętych regulacją przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego.

prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Sporządzamy odwołania od decyzji organów administracji oraz skargi do właściwych sądów administracyjnych.

Wspieramy również swoich Klientów w procesie dochodzenia odszkodowań za szkodliwą działalność organów administracji państwowej
oraz jednostek organizacyjnych reprezentujących Skarb Państwa.
Posiadamy bogate doświadczenie w szczególności w sprawach:
– dotyczących inwestycji budowlanych,
– ochrony konkurencji i konsumenta,
– ochrony środowiska i prawa energetycznego.

Prawo energetyczne

Jako Kancelaria oferujemy kompleksowe usługi prawne skierowane do przedsiębiorstw energetycznych, zarówno z sektora elektroenergetyki,
ciepłownictwa jak i gazownictwa.

Posiadamy rozległą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi spółek z sektora branży energetycznej. Od kilku lat zespół Kancelarii świadczy stałą obsługę grupy polskich przedsiębiorstw energetycznych.

W ramach współpracy wspieramy Klientów w negocjacjach biznesowych oraz postępowaniach przetargowych; opiniujemy oraz sporządzamy
projekty umów, regulaminów jak i analiz prawnych.

Bierzemy czynny udział w postępowaniach zarówno przed jak przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym w postępowaniach regulacyjnych, taryfowych i spornych.

Prawo własności intelektualnej

Jedną ze specjalności Kancelarii jest tematyka własności intelektualnej oraz nowych technologii.

Od kilku lat świadczymy pomoc prawną w zakresie tematyki prawa autorskiego wspierając: działania artystów, galerii sztuki
oraz agencji reklamowych i fotograficznych.

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w zakresie niuansów funkcjonowania rynku sztuki oraz mediów.

Opiniujemy oraz sporządzamy umowy m.in.: przeniesienia praw autorskich, udzielenia licencji, wykorzystania wizerunku, jak również o warunkach współpracy pomiędzy artystą, a takimi podmiotami jak galeria, wydawnictwo czy agencja reklamowa i fotograficzna.
Oferujemy swoje wsparcie na etapie produkcyjnym poprzez uzyskiwanie stosownych pozwoleń i zezwoleń.

W razie konieczności podejmujemy niezbędne kroki mające na celu zapobieżenie naruszania praw Klienta oraz zabezpieczenie dowodów
w przypadku naruszeń już dokonanych.

odbiór stanu deweloperskiego

Z naszego doświadczenie wynika, że coraz częściej oddawane przez deweloperów nieruchomości w znacznym stopniu odbiegają od ofert
przedstawianych inwestorom.
Wychodząc więc naprzeciw potrzeb naszych Klientów oferujemy kompleksową pomoc prawno-techniczną w zakresie odbioru lokali mieszkalnych oraz obiektów budowlanych.
Zapewniamy pomoc zarówno na etapie podpisywania/negocjowania umowy kupna-sprzedaży, jak przy samym odbiorze nieruchomości
co do jej zgodności z projektem i normami prawa budowlanego.

zespół

BORYSŁAW SZLANTA      adwokat

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu i Członek Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2001-2007 i 2010 do chwili obecnej.
Wykładowca w trakcie szkolenia aplikantów adwokackich, a także w ramach organizacji przedsiębiorców
Business Center Club.
Członek Adwokackiej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i w Kielcach.
Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki z sektora energetycznego.
Pasjonat żeglarstwa- jachtowy sternik morski, sędzia Sądu Związkowego Polskiego Związku Żeglarskiego.
W 2006 roku uhonorowany przez Naczelną Radę Adwokacką Odznaczeniem Adwokatura Zasłużonym.

boryslaw-szlanta

MARTA SZLANTA      adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę adwokatów
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Zajmuje się postępowaniem przed wydziałami gospodarczymi Krajowego Rejestru Sądowego w przypadkach tworzenia, łączenia, przejmowania podmiotów gospodarczych, ustanawiania zastawu oraz innych czynności związanych z działalnością spółek prawa handlowego oraz podmiotów pożytku publicznego.
Świadczy doradztwo zewnętrzne na rzecz spółek energetycznych w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorstwa oraz postępowań zarówno przed jak i przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.
Miłośniczka sztuki. Odpowiada za sporządzanie pism procesowych oraz opinii w kwestiach związanych
z eksploatacją praw własności intelektualnej, własności przemysłowej, nowych technologii, wdrożeń informatycznych. Zajmuje się problematyką umów licencyjnych oraz praw autorskich zarówno przez pryzmat rynku sztuki jak i mediów.

marta-szlanta

Nasz zespół tworzy także 3 aplikantów adwokackich izb warszawskiej i radomskiej.
Dla Państwa komfortu oraz realizacji kompleksowej obsługi przy wykonywaniu powierzonych nam zleceń współpracujemy również z innymi zaufanymi i doświadczonymi adwokatami, rzecznikami patentowymi oraz notariuszami, a przy odbiorach budowlanych także z zespołem wykwalifikowanych
ekspertów budowlanych.
Każdą osobę pracującą przy sprawach naszej kancelarii obejmuje bezwzględna tajemnica zawodowa.
W swojej działalności jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

lokalizacja

Warszawa (Centrum)

ul. Wojciecha Górskiego 3 lok. 122

00-033 Warszawa

tel: 0 605 344 599

email: biuro@kancelaria-szlanta.pl

Radom 

ul. Sienkiewicza 28 lok. 6

26-600 Radom

tel:  0 605 344 599

email: biuro@kancelaria-szlanta.pl

kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miejsce spotkania (Warszawa/Radom)

Temat wiadomości

Treść wiadomości

 

 

Na podstawie treści art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), uprzejmie informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz maila kontaktowego jest Kancelaria Adwokacka Marta Szlanta ul. W.Górskiego 3/122 00-033 Warszawa, biuro@kancelaria-szlanta.pl Przekazane przez Państwa dane są zbierane, ewentualnie przetwarzane, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym oraz ustalenia ewentualnego terminu spotkania. Państwa dane będą przechowywane, ewentualnie przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne dla ww. celów, a po tym czasie maksymalnie przez okres realizacji otrzymanego zlecenia i przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, by odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.