Szlanta

kancelaria adwokacka

Posiadamy praktykę zawodową od 1980 r. Od 2013 roku także w ramach filii w centrum Warszawy. Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw,
jak również osób fizycznych.

Od 2004 roku jesteśmy członkiem prestiżowego Business Center Club.

business-centre-club-logo-cropped

 

oferta

prawo cywilne

Oferujemy naszym Klientom naszą wiedzę oraz bogate doświadczenie z zakresu tematyki prawa cywilnego.

Sporządzamy oraz weryfikujemy wszelkiego rodzaju umowy. Przygotowujemy opinie prawne oraz porozumienia opierając się na przedstawionym przez Zleceniodawcę stanie faktycznym oraz obowiązujące przepisy prawa.

W sprawach wymagających wystąpienia na drogę postępowania sądowego: przygotowujemy stosowne wezwania, pozwy, wnioski, środki odwoławcze oraz inne pisma procesowe. Dysponujemy uprawnieniami do reprezentowania naszych Klientów na każdym etapie postępowania;
zarówno przed sądem I instancji, sądem odwoławczym, a w szczególnych sytuacjach także przed Sądem Najwyższym.

Naszym Mocodawcom oferujemy kompleksową pomoc w sprawach związanych ze spadkobraniem.

Doradzamy w kwestiach aspektów prawnych ważności sporządzania testamentów, zapisów oraz poleceń.
Na życzenie Mocodawcy przygotowujemy również projekty testamentów.

Reprezentujemy Klientów zarówno w postępowaniu nieprocesowym: w sprawach o stwierdzenie nabycia czy dział spadku,
ale również w postępowaniu procesowym: w sprawach o zachowek czy unieważnienie testamentu.
W zależności od pozycji procesowej Klienta; sporządzamy odpowiednie wnioski, pozwy oraz środki odwoławcze.

Naszym Mocodawcom oferujemy wsparcie w kwestiach dotyczących prawnych aspektów relacji rodzinnych. Świadczymy pomoc prawną w sprawach o rozwód i separację.

Nie podejmujemy żadnych decyzji za Klienta, jednakże, opierając się na naszym doświadczeniu, służymy wsparciem informując
o przewidywanym przebiegu procesu jak i jego ewentualnych konsekwencjach prawnych. W zależności od rodzaju postępowania:
przygotowujemy pozwy, wnioski, oraz stosowne pisma procesowe.

Podejmujemy się również spraw związanych z podziałem majątku wspólnego byłych małżonków.

Świadczymy pomoc w zakresie spraw dotyczących nieruchomości, w szczególności: w postępowaniach dotyczących stwierdzenia zasiedzenia, zniesienia współwłasności, ustanowienia służebności, rozwiązywania sporów pomiędzy współwłaścicielami, oraz w sprawach
z zakresu postępowania wieczysto-księgowego.

Formułujemy wnioski o wszczęcie egzekucji, wnioski o udzielenie zabezpieczenia, powództwa przeciw-egzekucyjne jak również skargi
na czynności komornika.

prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę spółek prawa handlowego. Pomagamy w wyborze optymalnej formy organizacyjno-prawnej, sporządzeniu statutu oraz rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oferujemy możliwość stałej obsługi prawnej i doradztwa w okresie bieżącego funkcjonowania podmiotu gospodarczego.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed sądami rejestrowymi. Sporządzamy stosowne wnioski, doradzamy także w procesach łączenia, przekształcenia i podziału spółek.

Wspieramy naszych Klientów w negocjacjach z kontrahentami. Opiniujemy oraz sporządzamy wszelkiego rodzaju umowy, regulaminy
oraz porozumienia. W oparciu o przedstawione dokumenty doradzamy w planowanych działaniach oraz inwestycjach wskazując możliwe zagrożenia oraz najkorzystniejsze rozwiązania.

Dla potrzeb naszych Klientów przygotowujemy szczegółowe opinie prawne. W przypadku konieczności dochodzenia roszczeń na drodze sądowej: sporządzamy wezwania do zapłaty, pozwy, wnioski oraz inne pisma procesowe.

prawo karne

Zapewniamy reprezentację na każdym etapie postępowania karnego.

Począwszy od etapu samego zatrzymania przez postępowanie przygotowawcze, postępowanie przed sądem I instancji, instancje odwoławcze,
aż po ewentualne postępowanie wykonawcze.

Stosownie do zaawansowania procesu sporządzamy odpowiednie wnioski, zażalenia, apelacje, jak również skargi kasacyjne.

Dysponujemy szerokim doświadczeniem w sprawach dotyczących odpowiedzialności z tytułu:
– wypadków drogowych,
– błędu w sztuce lekarskiej.

W dochodzeniu swoich praw i roszczeń wspieramy również działania pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych i prywatnych.

Formułujemy m.in. : zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatne jak i subsydiarne akty oskarżenia, środki odwoławcze (zażalenia/apelacje) i inne pisma procesowe.

W imieniu naszych Klientów uczestniczymy we wszystkich czynnościach zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw wytaczanych przeciwko osobom wchodzącym w skład organów spółek kapitałowych.
Zapewniamy pomoc w przypadku m.in.: oskarżeń o działania na szkodę spółki, przestępstwa niegospodarności, jak również w sprawach
objętych regulacją przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego.

prawo administracyjne

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Sporządzamy odwołania od decyzji organów administracji oraz skargi do właściwych sądów administracyjnych.

Wspieramy również swoich Klientów w procesie dochodzenia odszkodowań za szkodliwą działalność organów administracji państwowej
oraz jednostek organizacyjnych reprezentujących Skarb Państwa.
Posiadamy bogate doświadczenie w szczególności w sprawach:
– dotyczących inwestycji budowlanych,
– ochrony konkurencji i konsumenta,
– ochrony środowiska i prawa energetycznego.

Prawo energetyczne

Jako Kancelaria oferujemy kompleksowe usługi prawne skierowane do przedsiębiorstw energetycznych, zarówno z sektora elektroenergetyki,
ciepłownictwa jak i gazownictwa.

Posiadamy rozległą wiedzę oraz doświadczenie w zakresie bieżącej obsługi spółek z sektora branży energetycznej. Od kilku lat zespół Kancelarii świadczy stałą obsługę grupy polskich przedsiębiorstw energetycznych.

W ramach współpracy wspieramy Klientów w negocjacjach biznesowych oraz postępowaniach przetargowych; opiniujemy oraz sporządzamy
projekty umów, regulaminów jak i analiz prawnych.

Bierzemy czynny udział w postępowaniach zarówno przed jak przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym w postępowaniach regulacyjnych, taryfowych i spornych.

Prawo własności intelektualnej

Jedną ze specjalności Kancelarii jest tematyka własności intelektualnej oraz nowych technologii.

Od kilku lat świadczymy pomoc prawną w zakresie tematyki prawa autorskiego wspierając: działania artystów, galerii sztuki
oraz agencji reklamowych i fotograficznych.

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w zakresie niuansów funkcjonowania rynku sztuki oraz mediów.

Opiniujemy oraz sporządzamy umowy m.in.: przeniesienia praw autorskich, udzielenia licencji, wykorzystania wizerunku, jak również o warunkach współpracy pomiędzy artystą, a takimi podmiotami jak galeria, wydawnictwo czy agencja reklamowa i fotograficzna.
Oferujemy swoje wsparcie na etapie produkcyjnym poprzez uzyskiwanie stosownych pozwoleń i zezwoleń.

W razie konieczności podejmujemy niezbędne kroki mające na celu zapobieżenie naruszania praw Klienta oraz zabezpieczenie dowodów
w przypadku naruszeń już dokonanych.

odbiór stanu deweloperskiego

Z naszego doświadczenie wynika, że coraz częściej oddawane przez deweloperów nieruchomości w znacznym stopniu odbiegają od ofert
przedstawianych inwestorom.
Wychodząc więc naprzeciw potrzeb naszych Klientów oferujemy kompleksową pomoc prawno-techniczną w zakresie odbioru lokali mieszkalnych oraz obiektów budowlanych.
Zapewniamy pomoc zarówno na etapie podpisywania/negocjowania umowy kupna-sprzedaży, jak przy samym odbiorze nieruchomości
co do jej zgodności z projektem i normami prawa budowlanego.

 

zespół

BORYSŁAW SZLANTA      adwokat

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu i Członek Naczelnej Rady Adwokackiej w latach 2001–2007 i 2010 do chwili obecnej.
Wykładowca w trakcie szkolenia aplikantów adwokackich, a także w ramach organizacji przedsiębiorców
Business Center Club.
Członek Adwokackiej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie i w Kielcach.
Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki z sektora energetycznego.
Pasjonat żeglarstwa– jachtowy sternik morski, sędzia Sądu Związkowego Polskiego Związku Żeglarskiego.
W 2006 roku uhonorowany przez Naczelną Radę Adwokacką Odznaczeniem Adwokatura Zasłużonym.

boryslaw-szlanta

MARTA SZLANTA      adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę adwokatów
Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
Zajmuje się postępowaniem przed wydziałami gospodarczymi Krajowego Rejestru Sądowego w przypadkach tworzenia, łączenia, przejmowania podmiotów gospodarczych, ustanawiania zastawu oraz innych czynności związanych z działalnością spółek prawa handlowego oraz podmiotów pożytku publicznego.
Świadczy doradztwo zewnętrzne na rzecz spółek energetycznych w zakresie bieżącej obsługi przedsiębiorstwa oraz postępowań zarówno przed jak i przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.
Miłośniczka sztuki. Odpowiada za sporządzanie pism procesowych oraz opinii w kwestiach związanych
z eksploatacją praw własności intelektualnej, własności przemysłowej, nowych technologii, wdrożeń informatycznych. Zajmuje się problematyką umów licencyjnych oraz praw autorskich zarówno przez pryzmat rynku sztuki jak i mediów.

marta-szlanta

Nasz zespół tworzy także 3 aplikantów adwokackich izb warszawskiej i radomskiej.
Dla Państwa komfortu oraz realizacji kompleksowej obsługi przy wykonywaniu powierzonych nam zleceń współpracujemy również z innymi zaufanymi i doświadczonymi adwokatami, rzecznikami patentowymi oraz notariuszami, a przy odbiorach budowlanych także z zespołem wykwalifikowanych
ekspertów budowlanych.
Każdą osobę pracującą przy sprawach naszej kancelarii obejmuje bezwzględna tajemnica zawodowa.
W swojej działalności jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.

lokalizacja

Warszawa (Centrum)

ul. Wojciecha Górskiego 3 lok. 122

00–033 Warszawa

tel: 0 605 344 599

email: biuro@kancelaria-szlanta.pl

Radom 

ul. Sienkiewicza 28 lok. 6

26–600 Radom

tel:  0 605 344 599

email: biuro@kancelaria-szlanta.pl

kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon kontaktowy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miejsce spotkania (Warszawa/Radom)

Rozwiąż równanie: 5+pięć= 

Temat wiadomości

Treść wiadomości